Search  
Diary
SLOBODAN ŠIJAN: FILM leaflet
1.october 2012.
BJORN MOSSEBERG: PHOTO EXHIBITION: 100 IMAGES OF SERBIA
30.may 2012.
NEW POLITICS OF SOLIDARITY: I NEED A COUNTRY RIGHT HERE!
23.may 2012.
VOICE FOR CHANGE
14.may 2012.
The New Politics of Solidarity
23.february 2011.
Freedom Containers
25.january 2011.
Seminar "COLD WAR - PAST, PRESENT, FUTURE"
1.december 2010.
Autonomous Women's Center at CZKD
29.november 2010.
Belgrade Centre for Human Rights at CZKD
28.november 2010.
VOICES FROM SWEDEN
13.october 2010.
Opening of the exhibition "Who is Reihl-Kir to you?" in Zagreb
17.september 2010.
"Will You Ever Be Happy Again" wins prestigious Dutch BNG Nieuve Theatermakers Prijs 2010
14.september 2010.
CZKD (PAVILION VELJKOVIC) - OLD AND NEW ROOF, BEFORE AND AFTER ADAPTATION
4.september 2010.
NEW INTERNET PRESENTATION OF THE PUBLISHING HOUSE "LIBRARY XX CENTURY"
28.september 2009.
PROGRAMS
ISTORIJE U RASPRAVI : Zajednička istorija iz albanskih i srpskih udžbenika HISTORITË E KONTESTUARA
monday, 18.april 2011. − 22.april 2011.
16:00, CZKD

   Mësuesi i padijshëm dhe komiteti i tij ju ftojnë të merrni pjesë në:

   Serinë e punëtorive:

   HISTORITË E KONTESTUARA

   CZKD Birčaninova 21

   Prill/tetor 2011

 

  HISTORITË E KONTESTUARA:

Si pasojë e luftave jugosllave të viteve ’90, dhe formimit të shteteve të reja në rajon, ideja e historisë së përbashkët është shkatërruar. Ajo tash është parcelizuar në verzione (narrativa) të ndryshme që konceptohen prej perspektivave individuale të këtyre shteteve të sapoformuara, shpesh duke hyrë në konflikt njëra me tjetrën në lidhje me atë se si kanë ndodhur ngjarjet e caktuara në histori.

Biblioteka 'Historitë e kontestuara' është një kolekcion librash të historisë që janë botuar në periudha të ndryshme kohore, në territoret e vendeve të ish RSFJ-së. Momentalisht, biblioteka posedon mbi njëqind ekzemplarë të librave të historisë nga shkollat fillore e të mesme, si dhe një numër paksa më të vogël të librave të gjeografisë, natyrës dhe shoqërisë, dhe gjuhës. Qëllimi i këtij kolekcioni është njoftimi me materialin më pak të njohur të librave të historisë të programeve kombëtare fqinje, dhe të krijimit të një perspektive më të gjerë në kuadër të tendecave të kaluara dhe bashkëkohore për shkrimin e verzionit zyrtar të historisë në rajon, dhe konceptimit të “të vërtetave historike”.

http://www.irational.org/vahida/history/

 

Ju ftojmë të merrni pjesë në punëtorinë e parë:

Historia e përbashkët nga tekstet mësimore shqiptare dhe serbe

18-22 prill, 16-19h

Kjo punëtori ka të bëjë me analizimin krahasues të programeve mësimorë të lëndës së historisë në shqip e në serbisht.

Përmes qasjes hulumtuese-kreative, nga ky material mësimor do të punohet në mënyrë krahasuese materiali i selektuar që ka të bëjë me ngjarjet e përbashkëta historike. Në kuptimin praktik, kjo ka të bëjë me përkthimin, klasifikimin, analizimin e tekstit dhe pjesës grafike të materialit dhe të edicionit të ri të fletores së punës, si rezultat final i kësaj punëtorie.

Punëtoria është e hapur për të gjithë të interesuarit për këtë temë, pavarësisht profesionit apo moshës.

Kontakti për aplikim: Vahida Ramujkic - wah@rotorrr.com

Të gjitha pyetjet apo konsultimet rreth kësaj punëtorie mund t’i parashtroni në po të njëjtën e-mail adresë.

 

Materiali i punës:

Katalogu i bibliotekës Historitë e kontestuara: www.irational.org/cgi-bin/vahida/history/catalog/index.pl

Literatura shtesë: www.irational.org/vahida/history/files/kosovo/

 

_______________________________________________

Punëtoritë e shpallura:

 

Punëtoria II:

6-7-8 tetor

Vështrim nga Vardari deri te Trigllavi

Analizë krahasuese dhe interpretuese e pjesëve të teksteve mësimore të cilat e shtjellojnë idenë dhe periudhën e Jugosllavisë, të botuara në territorin e Maqedonisë dhe të Sllovenisë gjatë viteve '90, dhe të 2000-ës.

 

Punëtoria III:

24-25-26 tetor

Jugosllavia: prej ngjizjes së idesë e deri te shkatërrimi i saj

Perspektiva e teksteve mësimore të ish republikave të Jugosllavisë. Analizë krahasuese e historive të të gjitha pjesëve të ish-Jugosllavisë mbi historitë e përbashkëta.

images
   
       

Centar za kulturnu dekontaminaciju, Paviljon Veljković, Birčaninova 21, 11000 Beograd
Tel/fax: (+381 11) 2681-422 Tel: (+381 11) 361-0270, 361-0954, email: info@czkd.org
web development by dominator for czkd (c) 2008-2021